Regulamin pobytu


 1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 22.00 na dzień przed, w którym upływa termin najmu pokoju. Recepcja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Recepcją.
  Dotyczy tak samo, gdy gość chce wcześniej rozpocząć dobę, o ile jest taka możliwość, należy wtedy powiadomić o tym fakcie recepcje, jeszcze przed przyjazdem. I tak samo naliczona zostanie połowa stawki dobowej.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 5. Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinach 9.00–21.00.
 6. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatowy, wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.
 7. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 8. W pensjonacie obowiązuje cisza w godzinach 23.00–6.00.
 9. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości. W przeciwnym wypadku Recepcja zgłosi takie zachowanie odpowiednim służbom, np.Policji.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 11. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 12. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji pensjonatu przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego

Katarzyna FormelaNapisz do nas